Regulamin

Warunki korzystania ze sklepu i zakupu usług w serwisie www.ramante.pl

I Kontakt

 1. Niniejszy regulamin reguluje dostawę usług i towarów sprzedawanych przez Ramante Ltd (zarejestrowana w Anglii pod numerem 07689616), 223 Tooting High Street, Londyn, SW17 0TD („sklep”) do klienta i stanowią całość i jedyną umowę między nami w stosunku do niego.
 2. Wszystkie zamówienia złożone przez klienta są oparte na niniejszych Warunkach i podlegają akceptacji przez sklep poprzez dostarczenie klientowi usług i towarów, w którym to momencie między klientem i sklepem powstaje prawnie wiążąca umowa. Przetwarzanie płatności i otrzymanie zamówienia nie stanowi prawnej akceptacji zamówienia.

II Cena i płatności

 1. Cena do zapłaty za zamówione towary jest taka, jak podano na naszej stronie internetowej w momencie składania zamówienia, a także wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak opłata za wysyłkę do wybranego miejsca dostawy.
 2. Ceny są poprawne w chwili składania zamówienia, a my zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji cen w przyszłości, co spowoduje zastąpienie poprzednich cen na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany cen usług i towarów w dowolnym momencie ze względu na warunki rynkowe, ale przed zaakceptowaniem zamówienia potwierdzimy cenę aktualnie obowiązującą. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia całego zamówienia i możemy go odrzucić lub ograniczyć ilość zamówienia.
 3. Czasami ceny płatne za usługi i towary reklamowane na naszej stronie internetowej mogą różnić się od cen oferowanych w aktualnym cenniku, a my nie jesteśmy zobowiązani do honorowania żadnej ceny z innej strony internetowej, jeśli istnieje taka różnica. Czasami reklamujemy usługi i towary w promocyjnej cenie, do uhonorowania których należy podać odpowiedni kod promocyjny, w przeciwnym razie obowiązują pełne ceny.
 4. Sporadycznie może wystąpić błąd, a usługi i towary mogą być niewłaściwie wycenione, w jakich okolicznościach nie będziemy zobowiązani do dostarczenia towarów po niewłaściwej cenie.
 5. Z zastrzeżeniem klauzuli 2.6, musimy otrzymać zapłatę za całość ceny zamówionych usług i towarów oraz wszelkie obowiązujące opłaty za opłatę dojazdową lub dostawę, zanim Twoje zamówienie może zostać przetworzone, chyba że wcześniej uzgodniliśmy inaczej na piśmie.
 6. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, odsetki płatne są według miesięcznej stawki 5 procent za każdy rozpoczęty miesiąc od kwoty zaległej od terminu płatności do momentu otrzymania przez nas pełnej kwoty (łącznie z naliczonymi odsetkami) przed lub po wyroku sądu wraz z wszelkimi uzasadnionymi kosztami prawnymi lub innymi kosztami odzyskiwania należności. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamówienia złożone przez upoważnionych pracowników klienta oraz za zakupy dokonane przez Twoich upoważnionych pracowników. Klient musi poinformować nas na piśmie, gdy tylko odpowiedni pracownik nie będzie już upoważniony do składania i odbierania zamówień.
 7. Klient nie może wstrzymać zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innej kwoty należnej nam z powodu jakiegokolwiek prawa do potrącenia lub wzajemnego roszczenia.
 8. Będziemy mieć zawsze prawo do potrącenia jakiegokolwiek zadłużenia lub roszczenia, które sklep może mieć przeciwko klientowi, od pełnej kwoty należnej nam.

III Dostawa

 1. Jeśli klient nie odbierze zakupionego towaru samodzielnie w naszej siedzibie, dostarczymy zamówieniem, zwykle w ustalonym terminie, ale z pewnością w ciągu 30 dni od przyjęcia zamówienia. Oprócz uprawnień klienta wynikających z punktu 5, w mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie udostępnimy klientowi towarów w ciągu 30 dni od zaakceptowania zamówienia, klient będzie mieć możliwość anulowania zamówienia, powiadamiając nas odpowiednio przed dostawą. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z opcjami dostawy określonymi na naszej stronie internetowej i w naszym katalogu, aby upewnić się, że możemy dostarczyć na twój adres. Ważny podpis będzie wymagany przy odbiorze lub dostawie. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym nie otrzymałeś wszystkich towarów w podanym terminie dostawy, musisz natychmiast nas o tym powiadomić.
 2. Dostawa wszystkich usług musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od dnia zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Klient ma obowiązek zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby umożliwić dostawę w określonym czasie i miejscu. Jeśli opóźnienie dostawy lub zwrot dostawa będzie z winy klienta, który nie podjął odpowiednich kroków, postaramy się ustalić alternatywny termin dostawy w ciągu 30 dni od nieudanej dostawy. Jeśli dostawa nie powiedzie się w wyniku okoliczności znajdujących się w granicach rozsądnej kontroli, koszt ewentualnej ponownej dostawy zostanie pokryty przez klienta. Jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić daty ponownego doręczenia, możemy anulować zamówienie i zwrócić klientowi zapłaconą cenę za towary, pomniejszone o nieudane koszty dostawy.
 4. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 3.3, po dostarczeniu towarów do klient, odpowiedzialność za towary leży po stronie klienta. Pomimo dokonania dostawy, własność (zwana również „tytułem”) w towarze nie przechodzi na klienta, dopóki klient nie zapłacisz ceny za towary w całości. Dopóki własność towaru nie przejdzie od sklepu do klienta, klient: (i) nie będzie uprawniony do korzystania z towarów; (ii) ma obowiązek bezpiecznie przechowywać towary będące własnością sklepu; (iii) natychmiast zwrócić towar do sklepu, jeśli sklep o to poprosi; oraz (iv) ponosimy odpowiedzialność wobec sklepu za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towarów. Ponadto, dopóki tytuł w towarze nie przechodzi od sklepu do klienta, klient przechowuje towary na własny koszt oddzielnie od wszystkich innych towarów znajdujących się w posiadaniu klienta i oznaczony w taki sposób, że są one wyraźnie oznaczone jako własność sklepu.
 5. Wszystkie oferowane pakiety naszych usług mają określony przedział czasowy. Nie wykorzystane w terminie usługi nie podlegają zwrotowi. W celu przedłużenia ram czasowych możemy naliczyć dodatkową opłatę w wysokości do 50% wartości pojedynczej sesji wybranej usługi dla każdej sesji poza przedziałem czasowym.

IV Dostępność

 1. Podczas gdy staramy się utrzymywać wystarczającą ilość zapasów do realizacji wszystkich zamówień, jeśli mamy niewystarczające zapasy na dostarczenie lub dostarczenie towarów zamówionych i opłaconych przez klienta, możemy, według naszego uznania, dostarczyć produkt zastępczy lub zwrócić klientowi zapłaconą cenę dla takich towarów tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni.
 2. Istnieje możliwość wyboru co najmniej 5 różnych dat i godzin dostępnych przedziałów czasowych dla sesji wybranych przez klienta. Obowiązkiem klienta jest wybrać najbardziej dogodną datę i godzinę. Chociaż zawsze robimy wszystko, aby dostosować się do planów naszych klientów, jeśli klient nie może wybrać jednego z proponowanych terminów, mamy prawo do anulowania sesji bez zwrotu pieniędzy.

V Rezygnacje i zwroty

 1. Klient może anulować zamówienie, przesyłając nam powiadomienie o anulowaniu w ciągu 5 dni od daty dostawy do klienta lub od pobrania towarów z naszej siedziby. Takie powiadomienie może zostać przekazane telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku anulowania z powodu jakiegokolwiek problemu z towarami, prosimy o poinformowanie nas o problemie w momencie anulowania.
 2. Wprzypadku anulowania z dowolnego powodu, klient ma obowiązek zwrócić towar do nas na własny koszt. W przypadku zwrotu towarów, ponieważ zostały one nieprawidłowo zamówione, pobieramy minimalną opłatę administracyjną za przyjęcie zwrotów w wysokości 30% wartości towaru zwracanego.
 3. kceptujemy tylko zwrot towarów, które są nieużywane i nieotwarte.
 4. Możesz anulować lub zmienić harmonogram dostaw usług nie później niż na 72 godziny przed planowanym dniem i godziną umówionej usługi. Jeśli klient anuluje lub zmieni termin swoje usługi w czasie krótszym niż 72 godziny, ale dłuższym niż 24 godziny, mamy prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 50% wartości jednej sesji. Jeśli klient anuluje lub zmieni termin swoje usługi w czasie krótszym niż 24 godziny, mamy prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 100% wartości pojedynczej ssesji.
 5. Klientmożeanulować wybrany pakiet serwisowy w dowolnym momencie przed zakończeniem pełnego programu. W takiej sytuacji mamy prawo do naliczenia opłaty za wszystkie odbyte sesje w wysokości ceny pojedynczej sesji za każdą odbytą sesję z obowiązującego cennika dodając do tego 10% opłaty manipulacyjnej.

VI Odpowiedzialność

 1. W  przypadk powiadomienia nas o problemie z towarami w ciągu 5 dni od dostawy, będziemy (z zastrzeżeniem punktu 4) naprawić ewentualne braki; wymienić lub naprawić wszelkie towary uszkodzone lub uszkodzone w momencie dostawy; lub zwrócić kwotę zapłaconą przez klienta za zniszczone towary.
 2. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za wypłacenie klientowi pieniędzy w ramach rekompensaty innej niż zwrot dokonany na tych warunkach. Nasza odpowiedzialność wobec klienta w żadnym wypadku nie obejmuje strat związanych z działalnością klienta, takich jak utrata zysków lub przerwa w działalności, ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty, które nie są możliwymi do przewidzenia skutkami naruszenia przez nas niniejszych warunków.
 3. Niema to wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za nieuczciwe wprowadzenie w błąd lub inne problemy wynikające z naszego zaniedbania.
 4. Towary są przeznaczone do użytku wyłącznie w Wielkiej Brytanii i nie możemy potwierdzić, że towary są zgodne z wszelkimi przepisami, regulacjami lub innymi normami obowiązującymi poza Wielką Brytanią. Wszystkie towary są sprzedawane zgodnie ze specyfikacjami producenta i podlegają wszelkim kwalifikacjom, oświadczeniom lub instrukcjom zawartym w dokumentacji związanej z towarem.
 5. Jako dostawca usług nie ponosimy odpowiedzialności za żadne osobiste decyzje lub działania, które podejmie klient. Jako w pełni odpowiedzialny dorosły klient jest w pełni odpowiedzialny za swoje działania.
 6. Wszelkie usługi świadczone nieletnim są możliwe tylko za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, w związku z tym są oni odpowiedzialne za działania swoich dzieci w każdym czasie.

VII Gwarancja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Osoby podpisujące umowę o współpracy w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgadzają się i gwarantują, że zapłacą wszystkie należne nam przez odpowiednią spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością środki pieniężne, jeżeli okaże się, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań.
 2. Jeżelispółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przejęta lub objęta likwidacją, osoba podpisująca umowę ma obowiązek zapłacić likwidatorowi lub nowemu administratorowi spółki, w zależności od przypadku, kwotę, która umożliwi spłatę wszystkich środków pieniężnych należnych nam przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

VIII Gwarancja na produkty i usługi

 1. Wszystkieprodukty są wytwarzane poza naszą firmą, dlatego są objęte gwarancją producenta na produkt. Więcej informacji na temat tej gwarancji można uzyskać na stronie internetowej producenta.
 2. Wszystkie usługi są częścią wsparcia na ścieżce rozwoju osobistego, na którą wpływ ma wiele czynników codziennego życia i osobiste decyzje klienta, dlatego nie są one objęte gwarancję.

IX Wygaśnięcumowy kupna

 1. Możemy zawiesić dalszą dostawę towarów i usług, zatrzymać wszelkie towary w tranzycie lub wypowiedzieć naszą umowę za pisemnym powiadomieniem, jeśli klient narusza wynikające z tych warunków zobowiązania lub gdy nie możesz spłacić swoich długów, gdy zostały rozpoczęte przez klienta lub przeciwko klientowi czynności dotyczące bankructwa lub niewypłacalności. Po uregulowaniu wszelkich należności finansowych, nie będziemy już zobowiązani do dostarczania klientowi towarów i usług.
Share This